1.          Algemeen

1.1       Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen DV Installaties BV, met maatschappelijke zetel te De Pinte en KBO-nummer BE 0644.892.226 en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

1.2       De klant wordt geacht zich volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht. De aanvaarding impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan DV Installaties BV.

1.3       Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

2.          Aanbod en aanvaarding

2.1       Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden als dusdanig niet. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe één maand na opmaak.

2.2       De bestelling is pas definitief vanaf de ondertekening van de koopovereenkomst door de klant. Bovenop de huidige algemene voorwaarden, worden de rechten en plichten van partijen vastgelegd door de overeenkomst.

2.3       De opgegeven prijzen gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen van de leverancier of fabrikant.

2.4       Alle gevraagde meerwerken, zijnde extra werken of werken die niet vermeld staan in de offerte of werkbon, verborgen fouten of defecten zullen in meerprijs worden aangerekend op de factuur.

2.5       Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door DV Installaties BV.

2.6       Alle prijzen zijn exclusief BTW.

3.          Betaling  

3.1       Al onze facturen zijn contant betaalbaar te De Pinte, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen, behoudens andersluidende overeenkomst.

3.2       Onze facturen worden geacht te zijn aanvaard door het enkel verstrijken van een termijn van 8 dagen na datum van verzending. Behoudens tegenbewijs, te leveren door de opdrachtgever, wordt de datum van verzending geacht deze te zijn waarop de factuur werd opgesteld. Alle protesten dienen gemotiveerd te zijn, en dienen te geschieden per aangetekende brief per post.

3.3       Bij niet-betaling op de vervaldag zal het onbetaald gebleven bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten opbrengen van 1,5% per maand.

3.4       De cliënt die zonder geldige reden, de leveraar ertoe zou verplichten zich tot de rechtbank te wenden voor de invordering van het bedrag van de factuur of een gedeelte ervan, verbindt er zich toe een vergoeding te betalen na de hoofdsom van de schuld, de verwijlintresten en de vorderbare gerechtskosten. Dit bedrag wordt bepaald op minstens 10% van de hoofdsom met een minimum van 125 EUR om derwijze de schadeloosstelling te verzekeren voor buitengerechtelijke kosten van vervolging daarin begrepen honoraria voor raadslieden, kantoorkosten, tijdsverlies, enz.

3.5       De niet-naleving van de betalingsmodaliteiten brengt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de termijn mee en maakt alle door de klant aan DV Installaties BV verschuldigde sommen volledig en onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien de facturen hun vervaldag nog niet bereikt hebben.

3.6       Wanneer de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na ingebrekestelling houdt DV Installaties BV zich bovendien het recht voor om de levering en/of werken op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht om terugbetaling te eisen van de opgelopen kosten en schade. De overeengekomen termijnen worden automatisch verlengd met de duur van de onderbreking ervan.

3.7       Indien de facturen binnen de acht kalenderdagen na de opschorting van de werken door DV Installaties BV onbetaald blijven, houdt deze laatste zich het recht voor om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke toelating en zonder afbreuk te doen aan het recht om terugbetaling te vorderen van de opgelopen kosten en geleden schade.

3.8       Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een factuur heeft DV Installaties BV het recht, ter waarde van de niet betaalde som, de geleverde of geplaatste materialen terug te nemen. DV Installaties BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hierbij geleden wordt.

3.9       Bij woningen ouder dan 10 jaar zal er een attest 6% btw ingevuld worden door de eigenaar, hierbij verklaart hij dat de woning effectief ouder is dan 10 jaar en zal er een verlaagd btw-tarief toegepast worden (enkel geldig voor levering en plaatsing). Bij levering van materialen is dit niet van toepassing.

3.10     Voor elke betwisting en voor alle rechtsvorderingen tot betaling van het bedrag zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

4.          Overdracht van eigendom en risico’s.

4.1       De geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van DV Installaties BV tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, onkosten en belastingen.

4.2       In afwijking van artikel 1788 B.W., komt de overdracht van de risico’s aan de klant tot stand vanaf de levering van de goederen op de werf.

4.3       De klant neemt vanaf de levering de bewaking van de materialen en de goederen op zich en is verantwoordelijk voor de opgelopen schade (hierin begrepen diefstallen, verwijderingen of gelijk welke beschadigingen). De klant verbindt zich ertoe om in de onmiddellijke nabijheid van de werf een droog lokaal, dat afsluitbaar is met een sleutel, ter beschikking te stellen van DV Installaties BV voor het opslaan van materialen en goederen.

5.          Termijn.

5.1       De datum van het begin van de werken wordt vastgelegd in overleg met de klant, maar kan steeds worden uitgesteld door DV Installaties BV bij uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden.

5.2       Onvoorziene omstandigheden zoals ongevallen, overmacht of andere belemmeringen welke de levering of het afgesproken werk zouden vertragen of onmogelijk maken geven DV Installaties BV het recht om de overeenkomst aan deze nieuwe toestand aan te passen of zelfs te annuleren, zonder dat DV Installaties BV tot het betalen van enigerlei schadevergoeding gehouden is.

5.3       De leveringstermijn en uitvoeringstermijn die eventueel zijn bepaald, zijn slechts indicatief van aard en zijn nooit bindend. Enkel een achterstand van meer dan een maand na verzending van een aangetekende ingebrekestelling door de klant, kan door deze laatste worden ingeroepen om uitvoering van diens verbintenissen op te schorten of om de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te vragen.

5.4       De bestekken worden opgemaakt in de veronderstelling dat de werken zonder onderbreking worden uitgevoerd. Indien andere professionelen tegelijkertijd met DV Installaties BV werken, dient de klant ervoor te zorgen dat de normale vooruitgang van de werken van DV Installaties BV niet wordt gestoord. Indien dit het geval zou zijn, worden de uitvoeringstermijnen verlengd. De verloren en niet-recupereerbare wachttijden zullen in supplement worden gefactureerd.

6.          Opzegging van de overeenkomst.

6.1       Onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 3, is de partij die eenzijdig de overeenkomst verbreekt een schadevergoeding verschuldigd van 15% van de totale prijs inclusief belastingen.

6.2       In afwijking van hetgeen is voorzien in artikel 6.1 houdt DV Installaties BV zich bovendien het recht voor een einde te stellen aan de overeenkomst in geval van overlijden of insolventie van de klant.

7.          Burgerlijke aansprakelijkheid.

7.1       DV Installaties BV stelt alles in het werk om materiële schade tijdens de uitvoering van het werk te voorkomen.

7.2       Het komt aan de klant toe om de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te nemen of te laten nemen door de bewoners van het gebouw, met name door in de werkzone geen waardevol meubilair te plaatsen of door bescherming ervan te verzekeren, indien dit niet kan worden verplaatst. De klant kijkt er eveneens op toe zijn waardevolle voorwerpen op een veilige plaats op te bergen.

7.3       In geval van ramp is enkel de verzekeraar van DV Installaties BV gerechtigd om de schade die door de klant werd geleden, te ramen.

7.4       Elk ongeval dient binnen de 24 uur vanaf het plaatsvinden ervan onmiddellijk per telefoon te worden aangegeven en bevestigd per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan dergelijke aangifte binnen de 24 uur, zal de klant niet meer het recht hebben om zich tot DV Installaties BV te wenden.

7.5       De aansprakelijkheid van DV Installaties BV is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking. Een kopij van de polis wordt op eenvoudige vraag van de klant overgemaakt.

8.          Klachten.

8.1       Klachten dienen, om geldig te zijn, bij aangetekend schrijven bij DV Installaties BV toe te komen binnen de acht dagen na levering in geval van niet-conforme levering, en binnen de acht dagen na ontdekking in geval van verborgen gebrek, met een maximum van zes maanden na levering.

8.2.      Geen enkele klacht ontheft de koper van zijn betalingsverplichting.

9.          Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1       Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, ongeacht welke de nationaliteit van de partijen is.

9.2       Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

10.       Verlenging verkoopsvoorwaarden

10.1     De verkoopsvoorwaarden blijven van kracht en worden stilzwijgend verlengd bij elke verdere samenwerking in de toekomst.

11.       Uitvoering van de werken.

11.1     Inplanting van schakelaars, stopcontacten en lichtpunten zijn vrij door de eigenaar te bepalen, in samenwerking met installateur. De plaatsbepaling hiervan kan nog gewijzigd worden (in dezelfde ruimte) zonder meerkost tot voor de slijp -en kapwerken aangevat zijn.

11.2     Detailplan van keuken en badkamer dient aanwezig te zijn bij aanvang van de werken. (Bij het aftekenen tijdens de ruwbouwfase)

11.3     Meerwerken en/of wijzigingen worden uitgevoerd in regie aan “regieprijs offerte” (excl. Verplaatsing vergoeding, transportkosten, materiaal) de hierbij gebruikte materialen worden dan aan catalogusprijzen verrekend (prijs van de recentste catalogus). De meerwerken of wijzigingen worden enkel uitgevoerd na ondertekende werkbon.

11.4     De werken worden uitgevoerd volgens de geldende normen.

11.5     Onze installatie vertrekt steeds vanaf de meter.

11.6     Onze gebruikte materialen zijn altijd van een goede en gekeurde kwaliteit.

11.7     Er wordt door de bouwheer een werftoilet voorzien.

11.8     Alle materialen worden steeds via DV Installaties BV besteld. Er kan niet rechtstreeks bij de groothandel besteld worden. De materialen worden pas besteld na een getekende bestelbon of offerte.

11.9     Plaatsing van verlichtingsarmaturen gebeurt altijd in regie.

11.10  Bij de plaatsing van een verlaagd plafond of valse wand, bestaande uit eender welk materiaal, is de installateur hiervan verplicht alle aangeduide bekabelingen, zoals verlichtingskabels, audiokabels, stopcontacten, e.a. door te halen op de afgesproken plaatsen of via plan. De doorhaling van de kabels gebeurt met de juiste diameter van boor of klokboor. Indien dit niet gebeurt zal dit door de firma DV Installaties BV gebeuren, de werken hiervan gebeuren steeds in regie. Indien er tijdens deze werken beschadigingen worden aangebracht aan andere materialen of de valse wand of plafond is de firma DV Installaties BV hier niet verantwoordelijk voor. De firma is dan ook voor het bijwerken of herstellen van deze zaken niet verantwoordelijk noch bijdragen aan de kosten.

11.11  Bij de plaatsing van een valse wand of verlaagd plafond is het de verantwoordelijkheid van de installateur om te zorgen dat de draagconstructie niet op de plaats zit waar er verlichting, stopcontacten of schakelaars komen.

12.       Keuring

12.1     Er wordt standaard één keuring voorzien.

12.2     Al onze keuringen worden uitgevoerd door een controle organisme dat aangeduid wordt door de firma DV Installaties BV.

12.3     De prijs hiervan is bepaald door de firma DV Installaties BV. De keuring wordt dan ook betaald aan de firma DV Installaties BV.

12.4     Indien er een negatief keuringsverslag wordt uitgereikt, dat niet door ons toedoen veroorzaakt werd, is de firma DV Installaties BV niet verantwoordelijk voor de bijkomende kosten.

12.5     Het keuringsverslag en postinterventiedossier wordt pas overgemaakt nadat alle betalingen voldaan zijn.

13.       Verborgen fouten en gebreken.

13.1     Bij het in orde brengen van bestaande installaties is de firma DV Installaties BV niet verantwoordelijk voor de verborgen fouten en gebreken van een installatie.

13.2     Deze fouten worden steeds in regie opgelost. De hierbij gebruikte materialen worden dan aan catalogusprijzen verrekend.

13.3     Wanneer er defect is aan een materiaal of toestel dat door de klant of door derden is veroorzaakt, ook nog binnen de garantieperiode, zal deze niet vergoed worden via de vooropgestelde garantie.

14.       Niet standaard voorzien in de prijs (tenzij anders overeengekomen via offerte of werkbon).

14.1     De aansluitkosten van de nutsmaatschappij voor de nieuwe meter(s).

14.2     Voorzien van elektrische tellerkast & meetmodule (tenzij anders overeengekomen).

14.3     Alle verbindingsleidingen (Elektriciteit – Telecom – Gas – Water) met de netbeheerder en de distributiemaatschappij(en).

14.4     Graafwerken.

14.5     Voorzien van stroomgroep in geval van geen vaste elektriciteit aansluiting.

14.6     Werfkeuring (tenzij anders vermeld).

14.7     Plaatsing van werfkast of stroomvoorziening (tenzij anders vermeld).

14.8     Voorzien van aarding zowel aardingslus als pennen (tenzij anders vermeld).

14.9     Herstellen van pleister, muren, plafond, opritten en beplanting na werken.

14.10  Alle materialen en onvoorziene onkosten die niet uitdrukkelijk vermeld of voorzien zijn in onze offerte.

14.11  Transport, verplaatsing en parkeeronkosten.